Planowane regulacje stanowią, że spełniając odpowiednie warunki, podatnik będzie uprawniony do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w ciągu 15 dni, licząc od terminu przewidzianego na złożenie deklaracji.

Podstawowymi wymogami, których spełnienie pozwoli na uzyskanie przyspieszonego zwrotu VAT, będzie spełnienie następujących kryteriów (w okresie ostatnich trzech miesięcy):

  • zaewidencjonowanie co najmniej 80% sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących, umożliwiających połączenie i przesyłanie danych między kasą, a Centralnym Repozytorium Kas (CRK) – kasy online i wirtualne;
  • zaewidencjonowanie co najmniej 80% (do końca 2023 roku – nie mniej niż 65%) sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu.

Wprowadzenie rozwiązania przejściowego dot. stosowania niższego progu obrotów bezgotówkowych u podatników na poziomie 65% przez 2 lata od wejścia w życie ww. przepisów ma na celu uwzględnienie tempa rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce.

Ponadto, aby otrzymać przyspieszony zwrot VAT, należy spełnić dodatkowe warunki:

  • przez poprzednie 12 miesięcy łączna wartość zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas sprzedaży, wraz z podatkiem, nie będzie mogła być niższa niż 50 000 zł za każdy okres rozliczeniowy;
  • kwota zwrotu VAT nie będzie mogła przekroczyć dwukrotności podatku wynikającego ze sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas w danym okresie rozliczeniowym;
  • kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w bieżącej deklaracji, nie będzie mogła przekraczać 3 000 zł;
  • podatnik, przez poprzednie 12 miesięcy, będzie musiał być zarejestrowany jako czynny płatnik VAT, składać deklaracje oraz prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących umożliwiających połączenie i przesyłanie danych do CRK;
  • podatnik przez 3 miesiące poprzedzające ubieganie się o przyspieszony zwrot VAT będzie musiał posiadać rachunek ujawniony na tzw. „białej liście”.