Przepisy Tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku.

Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w nowym formularzu RUD. Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło. Formularz RUD można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:

  1. zawartych z własnym pracownikiem,
  2. wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
  3. zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Podmioty lub jednostki organizacyjne (np. stowarzyszenia, fundacje, spółki prawa handlowego) nie będące płatnikiem składek nie muszą informować ZUS o zawartych umowach o dzieło. Osobą fizyczne muszą zgłaszać umowy o dzieło w ZUS bez względu na to, czy są zarejestrowanie w ZUS jako płatnik składek czy też nie.