Opis świadczenia

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, dla której przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest jeden z poniższych kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007:

 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom, którzy otrzymali wcześniej co najmniej jedno świadczenie postojowe. Można z niego skorzystać maksymalnie trzy razy, w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego (2 080 zł albo 1 300 zł).

Warunki uzyskania

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje jeśli:

  • rodzaj przeważającej działalności oznaczony jest jednym z kodów PKD wymienionych powyżej;
  • przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do tego, który został uzyskany w tym samym miesiącu w 2019 r.;
  • przedsiębiorca wcześniej skorzystał ze świadczenia postojowego – otrzymał co najmniej jedno świadczenie.
Procedura
 1. Wniosek RSP-DD można złożyć wyłącznie elektronicznie, przez platformę PUE ZUS;
 2. Wniosek można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.
 3. Aby skorzystać z dodatkowego świadczenia postojowego kolejny raz (maksymalnie 3 razy), przedsiębiorca musi zaznaczyć we wniosku (RSP-DD), że występuje o kontynuację wypłaty świadczenia i złożyć w nim oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe nie uległa poprawie.
Opis świadczenia

Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać agenci turystyczni, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (rodzaj ich przeważającej działalności oznaczony jest kodem PKD 79.11.A i 79.90.A). Świadczenie to wynosi 2 080 zł i można je otrzymać maksymalnie trzy razy.

Warunki uzyskania
 1. Jeśli działalność (jej przeważająca część) oznaczona jest kodem 79.11.A (działalność agentów turystycznych), to warunki są następujące:
  • przedsiębiorca zamieszkuje w Polsce i jest obywatelem RP albo ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
  • działalność została rozpoczęta przed 1 kwietnia 2020 r.,
  • nastąpił przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
  • przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowy o pracę, zlecenia, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
 2. Jeśli działalność (jej przeważająca część) oznaczona jest kodem 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), to warunki są następujące:
  • przedsiębiorca zamieszkuje w Polsce i jest obywatelem RP albo ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
  • nastąpił przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
  • działalność została zawieszona po 31 sierpnia 2019 r.,
  • działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. wykonywana była maksymalnie przez 9 miesięcy,
  • przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowy o pracę, zlecenia, chyba że podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
Procedura
 1. Wniosek RSP-DB można złożyć wyłącznie elektronicznie, przez platformę PUE ZUS;
 2. Wniosek można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.
 3. Aby otrzymać świadczenie po raz kolejny (maksymalnie 3 razy), konieczne jest złożenie wniosku RSP-DK wraz z oświadczeniem, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie poprawiła się. Kolejne świadczenie można otrzymać nie wcześniej niż w następnym miesiącu po tym, w którym otrzymano wcześniejsze świadczenie.
Opis świadczenia

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. dla płatników z określonych branż przysługuje przedsiębiorcom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, dla której przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest jeden z poniższych kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007:

 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
Warunki uzyskania
 1. Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. dla płatników z określonych branż przysługuje jeśli:
  • rodzaj przeważającej działalności oznaczony jest jednym z kodów PKD wymienionych powyżej;
  • przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.,
  • przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r.,
  • złożone zostały deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br. (chyba, że podatnik jest zwolniony z obowiązku ich składania),
  • wniosek o zwolnienie z opłacania składek (RDZ-B) zostanie złożony nie później niż do 30 listopada 2020 r.
Procedura
 1. Wniosek RDZ-B można złożyć wyłącznie elektronicznie, przez platformę PUE ZUS;
 2. Wniosek można złożyć od 15 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r.