Wykazując transakcje w JPK_V7 należy oznaczać procedury, w ramach których przebiega dana transakcja. Jednolity plik kontrolny generowany na podstawie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT zawiera oznaczenie jednej z 13 procedur podatkowych, do których muszą zostać zaliczone transakcje sprzedaży i dwóch procedur, do których zaliczane są transakcje nabycia.

Podatek należny

Kod proceduryOpis proceduryDodatkowe wyjaśnienie
SWDostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy.

Pojęcie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, czyli z Polski zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 23 ustawy o VAT. Przez to pojęcie rozumie się: Dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rachunek z terytorium kraju (Polski) na terytorium innego państwa członkowskiego, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru.

Pod warunkiem, że dostawa jest dokonywana na rzecz: – podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub na rzecz podmiotu innego niż wymieniony wyżej np. osoby fizycznej.

EEŚwiadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy.Oznaczenie obejmuje usługi wymienione w art. 28k ustawy o VAT, tzn. świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami , dla których miejscem świadczenia jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.
TPIstniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.Procedura obejmuje relacje występujące pomiędzy następującymi podmiotami powiązanymi:

 1. podmiotami, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na drugi podmiot; znaczący wpływ oznacza:
  1. posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
   • udziałów w kapitale lub
   • praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
   • udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych
  2. faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
  3. pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.
 2. podmiotami, na które wywiera znaczący wpływ:
  • ten sam inny podmiot
  • małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot
 3. spółką niemającą osobowości prawnej i jej wspólnikami
 4. podatnikiem i jego zagranicznym zakładem
TT_WNTWewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy.Za transakcję trójstronną uznaje się transakcję, w której są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności,
 2. przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego;

Oznaczenie WNT_TT obejmuje wyłącznie procedurę uproszczoną w transakcji trójstronnej.

TT_DDostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy.
MR_TŚwiadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy.
MR_UZDostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.
I_42Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).
I_63Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).
B_SPVTransfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy.
B_SPV_DOSTAWADostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy.
B_MPV_PROWIZJAŚwiadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy.
MPPTransakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Podatek naliczony

Kod proceduryOpis proceduryDodatkowe wyjaśnienie
MPPTransakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
IMPTransakcja importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy