Za sprawą poprawki do tarczy antykryzysowej usunięto zdanie, zgodnie z którym we wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. To oznacza, że pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu automatycznie, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Dodatkowo, nowe przepisy usuwają zapis, zgodnie z którym oświadczenie o prowadzeniu działalności miało być składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wprowadzono nową graniczą datę wypłacania dodatkowego zasiłku dla rodziców dzieci do lat 8 z uwagi na zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki. Będzie on przysługiwał do 12 lipca 2020 roku.

Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania jej. Środki pracy i materiały do pracy potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca. Jeśli pracownik będzie korzystał z własnych urządzeń, pracodawca będzie mógł płacić na wniosek pracownika ekwiwalent pieniężny w wysokości 100 zł miesięcznie. Pracownik na polecenie pracodawcy będzie miał obowiązek prowadzenia ewidencji wykonanych czynności uwzględniającej w szczególności ich opis, a także datę oraz czas wykonania.

Zgodnie z najnowszymi przepisami w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu. Pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawcy i zleceniodawcy zyskali uprawnienie do jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu danego stosunku prawnego. Dzięki temu, wraz z wygaśnięciem umowy, wygaśnie ich zobowiązanie do zapłaty odszkodowania ponad okres trwania umowy.

Nowe przepisy przewidują możliwość otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez te podmioty, które pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym lub przestojem wynikającym z art. 81 Kodeksu pracy albo obniżeniem wymiaru czasu pracy.

Poza powyższą zmianą warunki i zakres dofinansowania pozostają takie same, jak w poprzednich wersjach tarczy. Szczegóły dofinansowania dostępne są w artykule „Omówienie pakietu dot. tarczy antykryzysowej

W szczególnych przypadkach, zgodnie z nowymi zapisami przedsiębiorca po konsultacji z przedstawicielami pracowników będzie mógł wprowadzić przestój wraz z ograniczeniem pensji pracownika o połowę. Będzie mógł również obniżyć wymiar czasu pracy o 20% przez 12 miesięcy po odwołaniu stanu epidemii.

Pracodawca musi wykazać, że nastąpił u niego wzrost obciążenia kosztami wynagrodzeń. Zarówno w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy o 20 % oraz w przypadku obniżenia wynagrodzenia o połowę – pensja pracownika nie będzie mogła być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Przepisy wskazują, w jaki sposób będzie obliczany wzrost obciążenia. Będzie o nim mowa w sytuacji, gdy iloraz funduszu wynagrodzeń z uwzględnieniem składek na ubezpieczenie społeczne pracowników opłacanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży będzie wyższy niż w miesiącu bazowym. Kwoty mają pochodzić z miesiąca dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę przypadającego po 1 marca 2020 r. Otrzymany wynik będzie porównany z ilorazem z miesiąca poprzedzającego wprowadzenie przestoju. Jeżeli wzrośnie o co najmniej 5 procent, to wtedy wystąpi znaczny wzrost obciążenia.

Żeby pracodawca mógł zastosować to rozwiązanie, udział wynagrodzeń pracowników w przychodach nie może być niższy niż 30%.