Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 1 września 2019 roku udostępniony zostanie elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT, czyli tzw. biała lista.

Oprócz standardowych danych identyfikacyjnych danego podmiotu, biała lista będzie zawierała również informację o jego statusie VAT. Najistotniejszym elementem białej listy będą jednak numery rachunków bankowych podatnika. 

Informacja o numerach kont bankowych podatnika stanie się bardzo istotna od 1 stycznia 2020 roku – od tego dnia przelewy przekraczające 15 000 zł powinny być bowiem dokonywane wyłącznie na rachunki z białej listy, w przeciwnym razie podatnicy będą musieli liczyć się z konsekwencjami.

Od przyszłego roku nabywca, który dokona przelewu przekraczającego 15 000 zł na rachunek kontrahenta inny niż wykazany na białej liście, nie będzie mógł zaliczyć tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów, a ponadto będzie ponosił solidarną odpowiedzialność z dostawcą za jego zaległości podatkowe w wysokości podatku VAT wykazanego na nieprawidłowo opłaconych fakturach. Konsekwencji będzie można uniknąć jedynie w przypadku, kiedy odbiorca faktury złoży do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla wystawcy faktury zawiadomienie o zapłacie należności na niewłaściwy rachunek w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

W praktyce oznacza to, że wszyscy podatnicy VAT powinni zweryfikować czy wszystkie rachunki bankowe, na które otrzymują płatności zostały zgłoszone do Urzędu Skarbowego i czy są widoczne na białej liście.

Należy również weryfikować przed dokonaniem przelewu, czy rachunek na jaki wykonywany jest przelew jest widoczny na białej liście i ewentualnie zgłosić Naczelnikowi Urzędu Skarbowego fakt dokonania przelewu na inny rachunek.

Wykaz podatników VAT dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Weryfikację rachunków bankowych kontrahentów najlepiej rozpocząć już teraz, natomiast konsekwencje podatkowe za wykonanie przelewu na nieprawidłowy numer rachunku będą obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 roku.