Od 1 stycznia 2019 obowiązywać będą nowe wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców. Pojawi się również nowa ulga dla przedsiębiorców działających na małą skalę – tzw. „Mały ZUS”.

Mały ZUS – dla kogo?

Ulga dotyczy przedsiębiorców, których przychód w roku 2018 nie przekroczył 30-krotności miesięcznej płacy minimalnej (63 000 złotych) i umożliwia obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne trzeba opłacać, tak jak do tej pory, w całości. Istotne jest to, że kryterium kwalifikującym do skorzystania z ulgi jest kwota przychodu, a nie dochodu. Dla osób, które rozpoczęły działalność w trakcie roku próg uprawniający do skorzystania z ulgi jest proporcjonalnie niższy.

Pozostałe warunki konieczne do skorzystania z ulgi to:

 • brak możliwości skorzystania z innych ulg obniżających wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (ulga na start dla nowych firm lub możliwość skorzystania z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 % minimalnego wynagrodzenia))
 • prowadzenie działalności przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym
 • niekorzystanie ze zwolnienia z VAT w przypadku rozliczania się na karcie podatkowej

Z ulgi nie mogą skorzystać osoby, które:

 • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywały (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności
 • w poprzednim roku prowadziły pozarolniczą działalność jako:
  • twórca, artysta
  • osoba wykonująca wolny zawód
  • wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.
  • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Sposób obliczania składki przy skorzystaniu z ulgi

 1. Obliczenie przeciętnego miesięcznego przychodu w poprzednim roku kalendarzowym: (przychód z działalności gospodarczej za ubiegły rok/liczba dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w ub. roku) x 30
 2. Obliczenie najniższej podstawy do wyliczenia składek: przeciętny miesięczny przychód x współczynnik z Monitora Polskiego (będzie on ogłaszany każdego roku)
 3. Obliczenie składek na ubezpieczenia społeczne w oparciu o wyliczoną podstawę (uwaga – nawet jeżeli wyliczona podstawa będzie niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia, to podstawa wymiaru składek będzie równa 30% minimalnego wynagrodzenia)

Składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2019

Podstawa wymiaru składek2 859 zł
Składka na ubezpieczenie Emerytalne558,08 zł
Składka na ubezpieczenie Rentowe228,72 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie Chorobowe70,05 zł
Składka na ubezpieczenie Wypadkowe47,75 zł

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 904,60 zł

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego: 834,55 zł

Wysokość składki na Fundusz Pracy: 70,05 zł

Wysokość składki zdrowotnej w roku 2019 nie jest na chwilę obecną znana.

Składki ZUS dla nowych przedsiębiorców na rok 2019

Podstawa wymiaru składek675 zł
Składka na ubezpieczenie Emerytalne131,76 zł
Składka na ubezpieczenie Rentowe54 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie Chorobowe16,54 zł
Składka na ubezpieczenie Wypadkowe11,27 zł

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym: 213,57 zł

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego: 197,03 zł

Wysokość składki na Fundusz Pracy: 0 zł

Wysokość składki zdrowotnej w roku 2019 nie jest na chwilę obecną znana.