Od 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać nowa stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie do 2250 zł – jest to wzrost o 150 zł w stosunku do poprzedniego roku. Wzrost minimalnego wynagrodzenia spowoduje również wzrost kosztów zatrudnienia osób z płacą minimalną.

W roku 2018 całkowity koszt zatrudnienia osoby z płacą minimalną to 2530,08 zł, od 1 stycznia 2019 kwota ta wzrośnie do 2710,81 zł.

Minimalna stawka godzinowa

Zmianie ulegnie również minimalna stawka godzinowa stosowana przy umowach zlecenia. Aktualnie obowiązująca stawka 13,70 zł zostanie podniesiona do 14,70 zł.

Czy konieczne jest podpisywanie aneksu do umowy o pracę?

Jeżeli wynagrodzenie określone w umowie o pracę wyrażone jest kwotowo i od stycznia 2019 roku kwota ta będzie niższa od stawki minimalnej, to pracodawca powinien podpisać z pracownikiem aneks do umowy. Jeżeli natomiast wynagrodzenie w umowie o pracę ustalone jest jako „wynagrodzenie minimalne”, to w takim przypadku podpisanie aneksu nie jest koniecznie.

Co ważne, brak aneksu jest w takiej sytuacji błędem wyłącznie formalnym i nie kwalifikuje się jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika – niezależnie od treści umowy, pracownikowi z mocy prawa przysługuje wynagrodzenie za pracę nie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.